Діяльність

Основна мета КНП «Центр ПМСД» є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території Лиманського району Одеської області, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

 • медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

 • організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

 • проведення профілактичних щеплень;

 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

 • направлення на санаторно-курортне лікування з визначення доцільності та наданням довідок;

 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

 • участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Лиманському районі Одеської області та шляхів їх вирішення;

 • участь у грантових конкурсах відчизняних та міжнародних;

 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Лиманського району Одеської області;

 • медична практика;

 • моніторінг та оцінка якості ,своєчасності, доступності у наданні первинної медичної допомоги:

 • співпраця з діагностичними, лабораторними, дослідницькими центрами задля покращення та ефективності ранньої діагностики хвороб;

 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства,а також залучення до співпраці медичних ВУЗів;

 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

 • залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба,священослужителі,психологи та правоохоронні органи;

 • надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

 • надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Лиманського району Одеської області;

 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.